Ochrana osobných údajov

1 IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A ÚVOD

Prevádzkovateľ je správcom webovej stránky www.fraktaly.sk, prostredníctvom ktorej prichádza k získavaniu a spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj v súlade s ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a dbá na ochranu Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom webovej stránky fraktaly.sk je spoločnosť:

SAPIENT spol. s.r.o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 005 592, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 68/96, zo dňa 29.5.1996, podľa § 57,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 9494 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Sídlo Prevádzkovateľa je zároveň doručovacou adresou.

Prevádzkovateľ Vám poskytne všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom e-mailu: podcast@fraktaly.sk alebo písomne na adrese uvedenej vyššie.

Prevádzkovateľ v súvislosti s prevádzkou webovej stránky spracúva osobné údaje za nasledujúcich podmienok:

2 VÝKLAD POJMOV TOHTO OBOZNÁMENIA

Vzhľadom k tomu, že Vás v tomto Oboznámení informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach, úvodom si Vás dovoľujeme informovať o význame jednotlivých pojmov, ktoré uvádzame v Oboznámení:

„fraktaly.sk“ je webová stránka Prevádzkovateľa umiestnená na doméne www.fraktaly.sk

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby, ktorou je fyzická osoba priamo alebo nepriamo identifikovateľná, najmä odkazom na identifikátor. Za osobný údaj sa považuje napríklad meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, podpis.

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vymazanie Osobných údajov a pod.

„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania Osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto Osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

„Užívateľ“ je na účely týchto podmienok dotknutou osobou, t. j. identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom identifikátorov. Dotknutou osobou je na účely tohto oboznámenia akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje získava a spracúva Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní portálu fraktaly.sk.

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Medzi príjemcov možno zaradiť Sprostredkovateľov, ako aj orgány štátnej správy, ktorými sú napr. dodávateľ služieb webhostingu.

„Účel“ predstavuje dôvod spracúvania Osobných údajov Prevádzkovateľom. Pre každé spracúvanie Osobných údajov Prevádzkovateľ určuje účel.

„Právny základ“ je odôvodnenie zákonnosti spracúvania Osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje pri zasielaní e-mailov (newsletterov) na základe súhlasu Dotknutej osoby.

„Záznam o spracovateľskej činnosti“ je záznam, v ktorom Prevádzkovateľ zaznamenáva spracúvanie osobných údajov. Tieto záznamy vedie Prevádzkovateľ pre každý účel spracúvania Osobných údajov.

3 ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV

NEWSLETTER
Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje pri zasielaní newsletterov o webovej stránke fraktaly.sk. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Užívateľov pri zasielaní newsletterov v zmysle čl. 6 bod. 1 písm. a) GDPR na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov. Ako Užívateľ v postavení dotknutej osoby vyjadrujete so zasielaním newsletterov jednoznačný a preukázateľný súhlas, ktorý jasne definuje účel newsletteru.

Kedy spracúvame Vaše Osobné údaje za účelom zasielania newsletterov? V prípade, ak nás požiadate o pridanie do mailing listu na stránke fraktaly.sk alebo iným spôsobom (prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií a pod.) a vyjadríte so zasielaním newsletterov súhlas.

Účelom zasielania newsletterov je:

  • vzdelávanie Užívateľov fraktaly.sk prostredníctvom článkov a videí
  • zasielanie reklamných ponúk

Takto poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa z odberu v doručenom newslettery alebo zaslaním e-mailu podcast@fraktaly.sk.

Prevádzkovateľ spracúva prevažne len Vašu e-mailovú adresu. Prevádzkovateľovi môžete uviesť v prípade záujmu aj ďalšie údaje: meno, za účelom označenia v e-mailoch, prípadne iné osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete.

Prevádzkovateľ zasiela newslettery počas 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu Užívateľa alebo do odvolania súhlasu Užívateľa.

SÚŤAŽE
Prevádzkovateľ organizuje súťaže, na základe ktorých spracúva Vaše Osobné údaje. Tieto súťaže organizuje prostredníctvom fraktaly.sk a prostredníctvom sociálnych sietí. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje získané pri súťaži na základe čl. 6 bod. 1 písm. f) GDPR – na základe oprávneného záujmu. Účelom súťaží je propagácia Prevádzkovateľa, resp. jeho portálu fraktaly.sk prostredníctvom súťaže, v ktorej je Vám, Užívateľovi ako výhercovi v postavení dotknutej osoby, udelená výhra. Do súťaže sa môže zapojiť každý Užívateľ, po splnení podmienok určených súťažou.

Kategórie Osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o Vás spracúva, sa môžu líšiť v závislosti od hodnoty ceny v súťaži. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje o Užívateľoch počas súťaže, ako aj počas 30 dní od skončenia súťaže, a to z dôvodu doručenia výhry, prípadne určenia iného výhercu, ak Prevádzkovateľ určuje náhradného výhercu (napr. pri neprevzatí výhry pôvodným výhercom).

OSOBNÉ ÚDAJE ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ
Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje aj prostredníctvom sociálnych médií propagujúcich fraktaly.sk (napr. na stránke www.facebook.com alebo www.instagram.com), a to pri prijímaní správ od Dotknutých osôb alebo komentovaním príspevkov.

Prevádzkovateľ nespracúva tieto Osobné údaje okrem prípadu, kedy Dotknutá osoba komentuje príspevok na sociálnych sieťach. Tento komentár Prevádzkovateľ zverejňuje na fraktaly.sk pod príslušným článkom prislúchajúcim príspevku na sociálnej sieti, a to fotografiu, meno a priezvisko Dotknutej osoby.

Tieto Vaše Osobné údaje podliehajú podmienkam spracúvania Osobných údajov na sociálnych sieťach, pričom viac informácií o spracúvania Osobných údajov na sociálnych sieťach nájdete na stránkach sociálnych sietí.

4 OSOBNÉ ÚDAJE OBCHODNÝCH PARTNEROV

OSOBNÉ ÚDAJE ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ
Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje aj prostredníctvom sociálnych médií propagujúcich fraktaly.sk (napr. na stránke www.facebook.com alebo www.instagram.com), a to pri prijímaní správ od Dotknutých osôb alebo komentovaním príspevkov.

Prevádzkovateľ chráni aj Osobné údaje svojich partnerov, s ktorými uzatvoril zmluvu o poskytovaní služieb, a ktorí sú v postavení prevádzkovateľa voči Prevádzkovateľovi. Tieto Osobné údaje chránime ako „naše“ Osobné údaje spracúvané vo vlastnom mene.

5 PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ a poverení zamestnanci Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa sú poučení o zásadách spracúvania Osobných údajov a o postupoch pri spracúvaní Osobných údajov, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

Príjemcami Osobných údajov Dotknutých osôb sú správca e-mailovej databázy MailChimp, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Sutie 5000, Atlanta, GA 30308 USA, ako aj spoločnosť zabezpečujúca hostingové služby Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 01 Bratislava.

6 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ využíva na zasielanie e-mailov služby sprostredkovateľa, t. j. uskutočňuje prenos Osobných údajov do USA, spoločnosti MailChimp, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Sutie 5000, Atlanta, GA 30308 USA ako sprostredkovateľovi Prevádzkovateľa. Prenos sa uskutočňuje na základe Zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky o ochrane osobných údajov v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) a d) GDPR. Mailchimp navyše chráni Osobné údaje aj prostredníctvom „Data protection shield“.

7 PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nespracúva Osobné údaje na fraktaly.sk uvedené v týchto podmienkach Profilovaním, teda žiadnou formou automatizovaného spracúvania Osobných údajov.

Prevádzkovateľ nespracúva Osobné údaje tak, že by akýmkoľvek spôsobom vyhodnocoval osobné aspekty týkajúce sa Dotknutej osoby, predovšetkým analyzovaním alebo predvídaním aspektov Dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

8 PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Predpisy o ochrane osobných údajov ustanovujú práva Dotknutých osôb. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby vo svojom mene, poskytuje Prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie a realizuje práva Dotknutej osoby v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä:

  • právo odvolať súhlas: Dotknutá osoba tam, kde udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas informovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom zaslania e-mailu, písomne alebo prostredníctvom odvolania súhlasu v doručenom e-maily od Prevádzkovateľa,
  • právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na informácie o tom, aké informácie má Prevádzkovateľ o Dotknutej osobe k dispozícii a ako osobné údaje Dotknutej osoby používa,
  • právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré nie sú správne, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. prostredníctvom zaslania e-mailu Prevádzkovateľovi alebo písomne doručením pošty Prevádzkovateľovi,
  • právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie. V prípade, i) ak osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, ii) ak je odvolaný súhlas, iii) ak Dotknutá osoba namieta spracúvaniu osobných údajov a iv) pod.,
  • právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania v prípade, ak to umožňuje GDPR Obmedzenie spracúvania je možné najmä i) ak Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ii)spracúvanie je protizákonné, iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ďalšieho spracúvania a iv) pod.,
  • právo na prenosnosť: Dotknutá osoba je oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v bežne používanom a čitateľnom formáte, a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu alebo automatizovanými prostriedkami,
  • právo namietať: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa napr. i) spracúvania na základe oprávneného záujmu alebo ii) pri profilovaní. Prevádzkovateľ nespracúva ďalej osobné údaje dotknutej osoby, ak sa nepreukáže, že má oprávnené záujmy na ďalšom spracúvaní a tie prevyšujú práva a slobody Dotknutej osoby,
  • právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť priamo Prevádzkovateľovi, na adrese: SAPIENT spol. s.r.o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 005 592, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 68/96, zo dňa 29.5.1996, podľa § 57,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 9494, na e-mailovej adrese podcast@fraktaly.sk alebo priamo dozornému orgánu na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02 32 31 32 14 alebo emailom na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk

Prevádzkovateľ prijíma prostredníctvom interných predpisov vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť Dotknutým osobám všetky informácie uvedené v tomto bode, ako aj všetky informácie v zmysle Nariadenia, pričom tieto informácie poskytuje v stručnej, transparentnej, dostupnej a ľahko zrozumiteľnej forme.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi osobných údajov každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

10 COOKIES

Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania služieb využíva na stránke fraktaly.sk tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o každom návštevníkovi stránky, jej zariadení, preferenciách a pod. (ďalej ako „Cookies“).

Prevádzkovateľ využíva výlučne esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti fraktaly.sk a analytické Cookies, ktoré sú potrebné pre zaznamenávanie návštevnosti a zdrojov návštevnosti, konverzie pre zvýšenie výkonu, pohybu a sú používané na zlepšovanie jednotlivých služieb Prevádzkovateľa.

Sledovanie Cookies je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého navštevujete fraktaly.sk alebo prostredníctvom návštevy fraktaly.sk z prehliadača v režime inkognito.

11 INTERNÉ PREDPISY A POSTUPY PREVÁDZKOVATEĽA PRI SPRACÚVANÍ

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich Osobných údajov, Prevádzkovateľ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich Osobných údajov.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi zásady spracúvania Osobných údajov, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní Osobných údajov, postupy pri plnení žiadostí o poskytnutie informácií a realizácii práv dotknutých osôb, ako aj ďalšie podmienky spracúvania Osobných údajov.

(Visited 36 times, 1 visits today)